VEDTEKTER FOR SKAREVIK BARNEHAGE SA.                       Etter barnehageloven  

 

§ 1. Navn.

Barnehagen eies og drives av Skarevik Barnehage SA, 6710 Raudeberg i 1439 Vågsøy Kommune.

 

§ 2. Formål.

Samvirkelaget skal drive barnehage på Raudeberg  og Nord Vågsøy på best mulig måte for lagets barn. Barnehagen drives med et ideelt, ikke økonomisk formål. Barnehagen drives for øvrig i samsvar med

 2.1.      Barnehageloven.

           Rammeplan for barnehager.

Forskrifter og retningslinjer fastsatt av Kunnskapsdepartementet. 

 

2.2.      Gjeldende regler og forskrifter for internkontroll. 

 

2.3.      Vedtekter for Skarevik Barnehage SA. 

 

2.4.      Årsplaner og månedsplaner for barnehagen. 

 

§ 3. Barnehagens organer. 

 

3.1. Årsmøtet.

Årsmøtet er samvirkelagets øverste myndighet. Det er fastsatt egne vedtekter for laget.

 

Eierstyre.

Eierstyret er økonomisk ansvarlig for samvirkelaget og skal være et kontrollorgan for laget / barnehagen. Videre fungerer eierstyret som barnehagens øverste organ mellom årsmøtene. 

 

3.3. Samarbeidsutvalget.(SU):

3.3.1.   SU har ansvar for den alminnelige drift av barnehagen i samsvar med årsmøtet og eierstyrets  regler og retningslinjer.

3.3.2.   SU skal bestå av 7 medlemmer.

3.3.3.   Foreldrerådet, de ansatte og eierstyret velger hver to representanter. Vågsøy Kommune velger 1 representant. SU konstituerer seg selv.

3.3.4.   Styrer har møte-, tale- og forslagsrett i SU og fungerer som SU’s sekretær. Styrer har ikke stemmerett med mindre vedkommende er valgt som medlem.

3.3.5.   Representantene for foreldreråd og ansatte har 1 års funksjonstid, repr. frå eierstyre har to års funksjonstid.

3.3.6.   SU holder møter når det er nødvendig og innkalles av SU’s leder i samråd med styrer. Medlemmer av SU og eierstyret kan kreve SU innkalt. Slik innkalling skal skje senest 14 dager etter anmodning.

3.3.7.   SU er vedtaksfør når minst 4 representanter møter. Ved stemmelikhet avgjør lederens stemme.

 

3.4.      Foreldreråd. (FR): 

 

3.4.1.   Foreldrerådet består av foreldre / foresatte til alle barn i barnehagen. 

3.4.2.   FR skal fremme samarbeid mellom hjemmet og barnehagen.

3.4.3.   FR kan be om å få seg forelagt saker av viktighet for foreldrenes forhold til barnehagen. FR har rett til å uttale seg i slike saker før avgjørslen blir tatt.

3.4.4.   SU’s leder innkaller til og leder møtet i FR. Innkalling til foreldrerådsmøter skjer med 7 dagers varsel. Sakslisten skal vedlegges eller være en del av innkallinga.

3.4.5.   Ved avstemning i FR har hver foreldrepar en stemme. 

 

§ 4. Opptak og oppsigelse.

 

 4.1.      Overordna målsetting:

            Det er hovudopptak av barn 1 gong i året. Søknadsfrist 15 mars (sjå lokalavisa).

Opptaket vert gjort av styrarane i den einskilde barnehage. Ellers vert det fortløpande  opptak gjennom året. Opptaket er samordna med dei andre barnehagane i kommuna, jf. Lov om barnehagar §12 og forskrift om saksbehandlingsreglar ved opptak i barnehage.

 

 4.2       Prioritering:

Opptakskrins: Vågsøy Kommune, fortrinnsvis Nord Vågsøy 

Opptak skjer etter følgande prioriteringsrekkefølge:

Barn som fyller eit år seinast innan utgongen av august det året det søkast om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage frå august i samsvar med denne lov med forskrifter.

Barn som fyller eit år i september, oktober eller november det året det søkast om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage innan utgongen av den månaden barnet fyller eit år i samsvar med denne lov med forskrifter.

Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er busett.

(jmf barnehagelova § 12 a)     

 

            -1.        Barn med nedsett funksjonsevne som kan ha nytte av opphald i vanleg barnehage. (Lov om barnehager §13) Dokumentasjon: Skriftleg attest frå lege, psykolog, PP-tjenesta eller fagperson ved Sosial/medisinsk institusjon

 

            -2.        Barn som blir omfatta av vernevedtak (t.d. barn i fosterheim), eller andre barn som treng barnehageplass i samband med førebyggjande barnevern (Lov om barnevernstjenester §§ 4-12 og 4-4. Dokumentasjon: Skriftleg dokumentasjon frå sosial-/barnevernstenesta.

 

            -3.        Barn under 3 år har fortrinnsrett med inntil 9 plassar

            -4.        Styrar kan gje ansatte fortrinnsrett ved opptak av barn, dersom dette er viktig   for å få besatt stillingar.

            -5.        Barn med plass i barnehagen som ønsker auke av plassen

            -6.        Søsken av barn som allerede har plass i barnehagen.

            -7.        Barn frå Nord Vågsøy prioriterast.

            -8.        Barn frå Nord Vågsøy som søkjer overflytting.      

-9.        Barn med anna språk- og kulturbakgrunn enn norsk, med unnatak av barn som har samisk, svensk, dansk eller engelsk som morsmål.

-10.      Barn som etter ei samla vurdering av barnet og foreldra sin livssituasjon, har eit særleg behov for barnehageplass.

-11.      Barn av einsleg forsørgjar som er i arbeid, under utdanning eller attføring. Sambuarforhold blir i denne samanheng rekna som ekteskap.

-12.      Barn i familiar der ein av foreldra er mykje borte frå heimen p.g.a                         arbeidssituasjonen. (t.d. fiskarar, pendlarar)

            -13.      Barn som skal ta til på Raudeberg skule innan eit år

            -14.      Tvillingar, tvillingsøsken og søsken.

            -15.      Dugnadsinnsats utført i byggeperioden

            Under ellers like forhold, skal det takast omsyn til følgjande i slik orden:

·         Gruppesamansetning slik at det er minimum 2 barn av samme kjønn i samme årskull.

·         Den eldste får tilbod fyrst.

Søknad om opptak er felles for alle barnehagane i Vågsøy Kommune. Ein søkjer ved å gå inn på vagsoy.kommune.no, og elektroniske søknader.

 

4.3.      Opptaksmyndighet:

 

Styrer fører venteliste og fremmer opptak. Beslutning om opptak skal treffes så snart som mulig etter at det er mottatt en oppsigelse. Beslutning om opptak kan påklages av foreldre/foresatte med barn på venteliste til eierstyret som fatter endelig avgjørelse i samsvar med disse vedtekter. Klage må fremsettes skriftlig innen 14 dager etter avgjørelsen er meddelt. Jf Lov om barnehager §12. 

 

4.4.      Opptaksperiode.

Barn som tas opp i barnehagen har fast plass til skolepliktig alder.

 

4.5.      Oppsigelse av andel/plass:

For vårhalvåret.......................................15.november.

For neste barnehageår.............................  1.mai

Eierstyret forbeholder seg retten til å kreve full betaling i oppsigelsestiden hvis plassen ikke kan overtas av andre. Oppsagt plass kan overtas av et annet barn før oppsigelsesperiodens utløp.

Barnehagen kan seie opp plassen til barnet ved manglande betaling. Sjå § 8. 

 

§ 5. Arealutnytting.

Barnehagens leke- og oppholdsareal er satt til 4  m2 netto pr. barn over 3 år og 5,4  m2 netto for barn under 3 år. Vedrørende arealutnytting gjelder til enhver tid Barnehageloven. 

 

§ 6. Åpningstider.

Barnehagen holder åpen fem dager i uken kl. 07.15-16.15. Ved behov kan barnehagen ha ope til 16.30. Det må vere minimum 3 barn som benytter seg av tilbodet. Dette må avtalast med styrar. Dette kostar kr 200 pr månad. Dei som ikkje har bestillt tilbud utover 16.15 men henter for seint må betale kr 100 pr gang. Oppholdstida pr dag kan ikkje overstige 9 t.

 

Barna skal leveres og hentes innenfor den fastsatte åpningstiden. Barnehagen er stengt 5 planleggingsdagar i løpet av året. Andre dagar (knytt til ferier) der det erfaringsmessig er redusert barnetal, kan barnehagen foreta ei påmelding for å tilpasse bemanninga.  

 

§ 7. Ferie.

Alle barna skal ha 5 veker ferie i løpet av barnehageåret inkludert dei 5 planleggingsdagane. Hovudregelen er at 3 av desse vekene skal vere samanhengande i perioden 01.06-31.08. Fastsetjing av ferie må avtalast med den einskilde barnehage innan 15.04. Dersom nokon ønskjer ferie utanom denne perioden, søkjer ein skriftleg til styrar på førehand. Barnehagen er stengt mandag, tirsdag og onsdag før skjærtorsdag og 2 dager i romjula.

 

Julaften og nyttårsaften holdes barnehagen stengt.

Det må vere minst 10 barn tilstade i sommarferien for at barnehagen skal halde ope.

 

                                                         § 8. Betaling.

Betalingssatsene fastsettes av eierstyret i Skarevik Barnehage og eigarstyret har vedtatt at Skarevik barnehage følger makspris som til ein kvar tid er fastsatt av regjeringa. Ved fravær må avgiften likevel betales. Uregelmessig betaling kan forårsake at barnet mister plassen. Varsel om at plassen kan stå i fare skal sendes skriftlig før barnehagen sender oppsigelse.

2 måneder uteståande: Styrar tek kontakt med foreldra muntleg for å prøve å få til ei betalingsplan til beste for begge partar. Dersom foreldra ikkje viser vilje til å betale, vert dei orientert om at det snarleg vil bli sendt ut brev med varsel om oppseiing. 3 måneder uteståande: Absolutt siste krav og varsel om oppseiing. Foreldrekontigenten forfaller til betaling  forskuddsvis den 15. i hver måned. Søskenmoderasjon er 30 % på det yngste barnet, 50 % på barn nr 3. 

 

§ 9. Dugnad.

Foreldre som har barn i barnehagen deltar på en dugnad pr. år. Foreldre som ikke har anledning til å være med på dugnad, kan få gjere forfallande arbeid underveis etter avtale med vaktmester. Dei som set i styret, har styrevervet som sin dugnad. 

 

§ 10. Helsemessige forhold / fravær.

Hvis et barn er sykt eller har fravær av andre grunner, må det gis beskjed til barnehagen så snart som mulig. Barn som er syke må holdes hjemme dersom  det foreligger smittefare. Dersom barnet ikke kan være ute og delta på lik linje med de andre barna, bør barnet holdes hjemme. Styrer avgjør i tvilstilfelle om barnet kan være i barnehagen. Barnehagen følgjer skriv frå helsestasjon og lege.

 

§ 11. Ansvar.

Personalet har ansvar for barna i den tiden de er i barnehagen. Eierstyret er pålagt å tegne ulykkesforsikring for barna. Levering og henting av barna er foreldre / foresatte selv ansvarlige for. Dersom barnet skal hentes av en annen person enn den / de som vanligvis henter barnet, skal barnehagen ha beskjed fra barnets foreldre / foresatte om hvem som skal hente barnet. Beskjeder til personalet, gitt gjennom barnet, skal være skriftlige. Samvirkelaget / personalet har ikke ansvar for barnets medbrakte klær eller andre eiendeler. Personalet må ikke ta med barna som passasjer i egen bil eller offentlig transportmiddel uten at det benyttes forskriftmessig sikring av barnet, og at det foreligger samtykke fra foreldre / foresatte.  

 

§ 12. Styre og personale.

12.1.    Ansettelser: 

 

Ved etablering av barnehagen gjelder først § 2, 2-3. ledd foran. Barnehagens styrer ansettes av eierstyret. Styrer er barnehagens daglige administrative og pedagogiske leder. Styrer rapporterer til SU og eierstyret. Øvrige personale ansettes av styrer.  

 

12.2.    Stillingsbeskrivelse: 

 

Stillingsbeskrivelse for styrer og personalet fastsettes av eierstyret i barnehagen. 

 

§13. Mislighold.

Dersom foreldre / foresatte som har barn i barnehagen bryter eller unnlater å følge disse vedtekter, FR’s retningslinjer og beslutninger, eller unnlater til rett tid å betale den vedtatte månedlige foreldrekontigent til barnehagens drift, kan styrar beslutte at det aktuelle barn skal utmeldes. Dersom barnet gjentatte ganger blir hentet etter banehagens ordinære stengetid og dette medfører ekstra lønnskostnader for barnehagen, skal styrar pålegge foreldre / foresatte å betale denne ekstra kostnaden. 

 

§ 14. Endringer av barnehagens vedtekter. 

 

Disse vedtekter er vedtatt av eierstyret i Skarevik Barnehage BA den 5. februar  2002. Eierstyret kan endre barnehagens vedtekter etter at endringsforslaget er forelagt SU til uttalelse.

Raudeberg, den 22. januar 2002.

 

                                     Endra 9.mars 2005               Endra 10. mai 2006

                                     Endra 20. mars 2007            Endra 13. febr 2008

                                     Endra 31. mars 2009            Endra 1 mars 2012

                                     Endra  10. februar 2014       Endra 19. januar 2016

                                     Endra 13. mars 2017            Endra 13. februar 2018 

 

Monika Refvik, Tor Helge Hansen, Silje Drageseth, Helge Iversen Skartveit, Elisabeth Kvalheim

 

Skarevik Barnehage SA er ein privat barnehage som er eigd av foreldre/føresette. Skarevik Barnehage ligg i sentrum av Raudeberg og er nærmaste nabo til Raudeberg Skule. Det er gåavstand til butikkar, fjære, skog og mark.

På uteområdet har vi ein tre-lavvo, og her er dei to eldste aldersguppene 1 månad kvar gjennom heile året.

Vi har ope frå kl 7.15 og dersom det er fleire som ønsker til kl 16.30 så held vi ope til dette klokkeslettet. Dette må avtalast med styrar.

Pr i dag har vi 21 barn frå 1-3 år og 42 barn frå 3-6 år. 

Pris på barnehageplass:

100% kr 2910,- , 80% kr 2450,- , 60% kr 1950,- , 50% kr 1750,-